KHÁM SỨC KHỎE XIN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG Ở BỆNH VIỆN NÀO TẠI TP. HỒ CHÍ MINH?


Theo quy định của Bộ luật lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành thì thành phần hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam phải có “ Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe do cơ quan, tổ chức y tế có thẩm quyền của nước ngoài hoặc của Việt Nam cấp có giá trị trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày ký kết luận sức khỏe đến ngày nộp hồ sơ.”

Trường hợp người lao động nước ngoài đã vào Việt Nam thì họ có thể lựa chọn khám sức khỏe tại Bệnh viện của Việt Nam, tuy nhiên không phải tất cả kết quả khám sức khỏe của các phòng khám, bệnh viện ở Việt Nam đều được chấp nhận khi làm hồ sơ xin cấp giấy phép lao động, mà chỉ có kết quả khám sức khỏe của những phòng khám, bệnh viện có đủ điều kiện mới được công nhận.

Theo công văn số 143/KCB – PHCN & GĐ ngày 05 tháng 02 năm 2015 của Cục Khám chữa bệnh – Bộ Y tế ban hành danh sách các cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe có yếu tố nước ngoài theo thông tư số 14/2013/TT-BYT quy định.

Theo quy định trên thì người nước ngoài muốn khám sức khỏe để làm thủ tục xin cấp phép lao động tại TP. Hồ Chí Minh thì đến các bệnh sau tai Tp. Hồ Chí Minh để khám:

1.         BV Nhân dân 115

2.         BV Trưng Vương

3.         BV quận Thủ Đức

4.         BVĐK Vạn Hạnh

5.         BVĐK An Sinh

6.         PKĐK Phước An-CN3

7.         BV Chợ Rẫy

8.         BV FV

9.         PKĐK Quốc tế Columbia Asia Sài Gòn