Giải Thể Doanh Nghiệp Trong Nước


I. CÔNG VIỆC THỰC HIỆN

 1. Tư vấn các Quy định của Pháp luật về giải thể công ty.
 2. Tư vấn hoàn thiện sổ sách kế toán.
 3. Tư vấn hoá đơn, chứng từ khi giải thể.
 4. Tư vấn thanh lý tài sản, nợ phải trả trước khi giải thể ( nếu có).
 5. Soạn thảo các hồ sơ, biểu mẫu theo quy định của pháp luật về giải thể công ty.
 6. Lập hồ sơ giải thể gửi Cơ quan thuế.
 7. Nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Cơ quan thuế.
 8. Nhận kết quả khoá mã số thuế từ Cơ quan thuế.
 9. Lập hồ sơ giải thể gửi Sở kế hoạch đầu tư TPHCM.
 10.  Trả dấu và nhận thông báo thu hồi dấu.
 11. Nộp hồ sơ giải thể tại cơ quan đăng ký kinh doanh/ Sở kế hoạch và đầu tư.
 12. Kiểm tra, theo dõi tiến trình; kịp thời thông báo cho quý Công ty.

​II. THỜI GIAN HOÀN THÀNH

Từ 01-02 tháng. Tuỳ thuộc vào tiến độ khoá mã số thuế của cơ quan thuế.

III. PHÍ DỊCH VỤ:

1. Phí dịch vụ giải thể công ty : Từ 10,000,000 - 30,000,000đồng/năm.

Ghi chú: Nếu đã có thông báo khoá mã số thuế ( hoàn thành nghĩa vụ thuế ) của Cơ quan thuế thì phí dịch vụ giải thể: từ  5,000,000 – 10,000,000 đồng/năm.

2. Các công việc sau sẽ tính phí riêng ( đối với trường hợp phức tạp, phát sinh hoá đơn chứng từ nhiều )

 • Lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế.
 • Kiểm tra, soát xét và hoàn thiện hồ sơ kế toán, hồ sơ quyết toán thuế.
 • Giải trình quyết toán thuế cới Cơ quan thuế.
 • Giải trình quyết toán thuế với Cơ quan thuế.
 • Mức phí trên sẽ được tính dựa trên ngành nghề kinh doanh, số lượng hoá đơn phát sinh hàng tháng, doanh thu hàng tháng, số lượng lao động.