Doanh nghiệp nước ngoài thuê, mượn nhà để thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam có được không ?


 

Câu hỏi :  Công ty 100% vốn nước ngoài và được một cá nhân Việt Nam cho mượn địa điểm đặt trụ sở khi đăng ký đầu tư, chính là ngôi nhà trên mảnh đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vậy có cần làm Hợp đồng cho mượn hay biên bản ghi nhớ về địa điểm này khi làm thủ tục đăng ký đấu tư không?

 

Trả lời :

    Theo quy định tại điểm đ, khoản 1, điều 33, Luật đầu tư năm 2014 thì tài liệu nộp trong hồ sơ dự án đầu tư liên quan đến địa điểm thực hiện dự án là : “Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư.”

Trong trường hợp này doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam có thể nộp hợp đồng cho mượn nhà để chứng minh mình có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư.