Doanh nghiệp được tạm ngừng kinh doanh trong thời gian bao lâu ?


Theo quy định tại điều 200, Luật Doanh nghiệp 2014 thì Doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng kinh doanh.

 Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế còn nợ; tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp, chủ nợ, khách hàng và người lao động có thỏa thuận khác."

và theo quy định tại khoản 2, điều 57, Nghị định 78/2015/NĐ-CP thì

“Thời hạn tạm ngừng kinh doanh không được quá một năm. Sau khi hết thời hạn đã thông báo, nếu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho Phòng Đăng ký kinh doanh. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá hai năm.”

Như vậy tổng thời gian tối đa mà doanh nghiệp có thể tạm ngừng kinh doanh là 02 năm.

Cơ sở pháp lý:

- Luật Doanh nghiệp 2014

- Nghị định 78/2015/NĐ-CP