Doanh nghiệp chưa đặt in hóa đơn có cần nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn không?


1.Nội dung tư vấn

Theo quy định tại điều Thông tư 39/2014/TT-BTC và Mục III, Công văn 2010/TCT-TVQT Hướng dẫn thực hiện một số nội dung Thông tư số 39/2014/TT-BTC quy định về báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thì :

"Hàng quý, tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ (trừ đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn) có trách nhiệm nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, kể cả trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý I nộp chậm nhất là ngày 30/4; quý II nộp chậm nhất là ngày 30/7, quý III nộp chậm nhất là ngày 30/10 và quý IV nộp chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau (mẫu số 3.9 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này). Trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn, tại Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ghi số lượng hóa đơn sử dụng bằng không (=0)".

Hiện nay, không có văn bản nào quy định  tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ chưa đặt in hóa đơn thì không phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng quý. Do đó, doanh nghiệp vẫn phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng quý tới chi cục thuế quản lý trực tiếp, trên tờ khai để số lượng bằng không.

Đồng thời, khoản 7 Điều 1 Thông tư 176/2016/TT-BTC sửa đổi bổ sung Điều 13 Thông tư 10/2014/TT-BTC quy định về xử phạt đối với hành vi chậm nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn với các mức sau đây:

- Phạt cảnh cáo: với hành vi nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hoá đơn từ ngày thứ 1 đến hết ngày thứ 10 kể từ ngày hết thời hạn;

- Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng, trừ thông báo phát hành hóa đơn, chậm sau 10 ngày kể từ ngày hết thời hạn;

- Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng với hành vi không nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế. Hành vi không nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn, được tính sau 20 ngày kể từ ngày hết thời hạn.

2. Cơ sở pháp lý:

- Thông tư 39/2014/TT-BTC;

- Thông tư 10/2014/TT-BTC;

- Thông tư 176/2016/TT-BTC;