Dịch Vụ Xây Dựng Quy Trình Kế Toán


I. CÔNG VIỆC THỰC HIỆN

Để xây dựng hệ thống thông tin kế toán, chúng tôi sẽ thực hiện các công việc sau:

1. Xác định mục đích, yêu cầu

Làm việc với đơn vị để xác định chi tiết yêu cầu, mục tiêu cụ thể.

2. Khảo sát thực tế

  • Mục đích: Nắm được thực trạng, thực tế hoạt động của doanh nghiệp.
  • Nội dung khảo sát: Khảo sát về hệ thống kế toán hiện tại, khảo sát về sự luân chuyển chứng từ giữa các bộ phận, khảo sát về quy trình mua hàng, nhập kho, khảo sát về quy trình bán hàng, xuất kho…

3. Xây dựng các quy trình và các biểu mẫu có liên quan

  • Mục đích: Xác định người thực hiện công việc, các chứng từ cần có, người kiểm soát để đảm bảo cho việc quản lý và cập nhật thông tin đầy đủ và chính xác.
  • Nội dung xây dựng các quy trình, biểu mẫu có liên quan đên quy trình:

Quy trình mua hàng, nhập kho hàng.

Quy trình bán hàng, xuất kho.

Quy trình chi tiền.

Quy trình thu tiền.

Quy trình luân chuyển chứng từ giữa các bộ phận đến bộ phận kế toán.

Quy trình kiểm tra chứng từ, nhập dữ liệu, kết xuất ra các báo cáo theo các mục tiêu đề ra….

4. Hoàn thiện uy trình theo ý kiến đóng góp của doanh nghiệp.

5. Hướng dẫn các bộ phận có liên quan thực hiện quy trình, công việc.

6. Đưa vào thực hiện.

7. Kiểm tra, theo dõi và chỉnh sửa cho phù hợp.

8. Nghiệm thu và bàn giao.

II. Giá phí: Báo giá khi khảo sát thực tế.