Dịch Vụ Lập Báo Cáo Tài Chính


I. CÔNG VIỆC KẾ TOÁN THỰC HIỆN

 1. Thu thập thông tin là các hóa đơn, chứng từ, sổ sách của doanh nghiệp;
 2. Tìm hiểu thực tế quy trình hoạt động của doanh nghiệp;
 3. Kiểm tra chứng từ kế toán;
 4. Phân loại và sắp xếp chứng từ kế toán;
 5. Loại bỏ, điều chỉnh, chỉnh sửa các chứng từ kế toán không phù hợp;
 6. Lập các bảng phân bổ công cụ, dụng cụ, chi phí trả trước, chi phí chờ kết chuyển;
 7. Tính khấu hao tài sản cố định;
 8. Hạch toán kế toán trên phần mềm kế toán;
 9. Kết chuyển, tổng hợp thông tin để lập sổ sách kế toán;
 10. Lập báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh , thuyết minh báo cáo tài chính;
 11. Trao đổi với doanh nghiệp các nội dung, nghiệp vụ có liên quan đến kết quả thực hiện ;
 12. Lập và in các loại báo cáo quyết toán thuế;
 13. In báo cáo tài chính, sổ sách kế toán theo quy định;
 14. Tư vấn cho doanh nghiệp các nội dung có liên quan trong quá trình tổng hợp thông tin để lập báo cáo tài chính…

​II. Giá phí: Báo giá khi khảo sát thực tế.