Dịch Vụ Làm Sổ Sách Kế Toán


I. CÔNG VIỆC KẾ TOÁN THỰC HIỆN

 1. Thu thập thông tin là các hóa đơn, chứng từ, sổ sách của doanh nghiệp;
 2. Tìm hiểu thực tế quy trình hoạt động của doanh nghiệp;
 3. Kiểm tra chứng từ kế toán;
 4. Phân loại và sắp xếp chứng từ kế toán;
 5. Loại bỏ, điều chỉnh, chỉnh sửa các chứng từ kế toán không phù hợp;
 6. Lập các bảng phân bổ công cụ, dụng cụ, chi phí trả trước, chi phí chờ kết chuyển;
 7. Tính khấu hao tài sản cố định;
 8. Hạch toán kế toán trên phần mềm kế toán;
 9. Kết chuyển, tổng hợp thông tin để lập sổ sách kế toán;
 10. Lập báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh , thuyết minh báo cáo tài chính;
 11. Trao đổi với doanh nghiệp các nội dung, nghiệp vụ có liên quan đến kết quả thực hiện ;
 12. Lập và in các loại báo cáo quyết toán thuế;
 13. In báo cáo tài chính, sổ sách kế toán theo quy định;
 14. Tư vấn cho doanh nghiệp các nội dung có liên quan trong quá trình tổng hợp thông tin để lập báo cáo tài chính…

II. PHÍ DỊCH VỤ

Phí dịch vụ được xác định theo số lượng chứng từ khi khảo sát thực tế.