Đăng ký chương trình khuyến mại ở đâu và thực hiện như thế nào?


1.Cơ quan giải quyết

- Sở công thương: Nếu thực hiện trên địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Bộ công thương: Nếu thực hiện trên địa bàn từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên

2.Thánh phần hồ sơ đăng ký khuyến mại , gồm có:

-  Văn bản đăng ký thực hiện khuyến mại (theo mẫu KM -2);

- Thể lệ chương trình khuyến mại (theo mẫu KM-3 ;

-  Mẫu vé số dự thưởng đối với chương trình khuyến mại có phát hành vé số dự thưởng;

-  Hình ảnh hàng hóa khuyến mại và hàng hóa dùng để khuyến mại;

-  Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng (nếu có);

-  Bản sao Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa, dịch vụ khuyến mại và hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật (nếu có).

3. Thời gian thụ lý hồ sơ: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

4. Thời gian thông báo trước khi thực hiện chương trình: Tối thiểu 7 ngày

5. Cơ sở pháp lý:

- Luật Thương mại năm 2005.

- Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

- Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06/7/2007 của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại quy định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại