CÁC TRƯỜNG HỢP CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT PHẢI XIN PHÉP


Hiện này, tình trạng chuyển đổi mục đích sử dụng đất diễn ra khá phổ biến. Đó có thể là chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp, đất nông nghiệp sang đất ở. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng được tự ý chuyển đổi và dưới đây là 7 trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép....

Căn cứ:

Luật Đất đai 2013;

Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đất đai;

Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các nghị định hướng dẫn Luật Đất đai;

Thông tư 30/2014/TT-BTNMT về hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất.

Theo khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai 2013 các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền gồm:

1 - Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

2 - Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;

3 - Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;

4 - Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

5 - Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

6 - Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

7 - Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

VẬY, THỦ TỤC CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT THỰC HIỆN NHƯ THẾ NÀO?

Vui lòng tham khảo theo đường link sau: http://www.vi-star.com/tin-tuc/THU-TUC-CHUYEN-MUC-DICH-SU-DUNG-DAT

Nguồn: Nghiên cứu, phân tích, tổng hợp và tham khảo các nguồn khác