CÁC HÌNH THỨC ĐẦU TƯ THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT ĐẦU TƯ 2014


 

 

 

 

Kết quả hình ảnh cho dau tu

 

1.Các hình thức đầu tư.

 

Có 4 hình thức đầu tư :

  • Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế
  • Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế
  • Đầu tư theo hình thức hợp đồng PPP
  • Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC

 

 

HÌNH THỨC ĐẦU TƯ

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

CƠ SỞ PHÁP LÝ

1.Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế

  • Nhà đầu tư nước ngoài trước khi  thành lập tổ chức kinh tế  phải  thực hiện  thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư .Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì nhà đầu tư thực hiện thủ tục thành lập tổ chức kinh tế để triển khai dự án đầu tư và các hoạt động kinh doanh. ( Khoản 1, 2 Điều 44, Nghị định 118/2015 )
  •  Vốn điều lệ của tổ chức kinh tế do nhà đầu tư nước ngoài thành lập để thực hiện dự án đầu tư không nhất thiết phải bằng vốn đầu tư của dự án đầu tư.  ( Khoản 3, điều 44, Nghị định 118/2015 )
  • Trong trường hợp có dự án đầu tư mới ngoài dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục sau:

- Tổ chức kinh tế quy định tại các Điểm a, b và c Khoản 1      Điều 23 Luật Đầu tư thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

- Tổ chức kinh tế không thuộc trường hợp quy định tại Điểm a, b và c Khoản 1 Điều 23 Luật Đầu tư thực hiện chế độ báo cáo theo quy định tại Khoản 5 Điều 71 Luật       Đầu tư. Nội dung báo cáo gồm: Tên dự án đầu tư, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, ưu đãi đầu tư             (nếu có).

  • Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được quyền điều chỉnh nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh mà không nhất thiết phải có dự án đầu tư. Việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phải phù hợp với điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài (nếu có). ( Khoản 3, điều 45, nghị định 118/2015)

- Điều 22, 23 Luật Đầu tư 2014

- Điều 44, 45, Nghị định 118/2015

2.Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế

  • Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong tổ chức kinh tế không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

 

  •  Nhà đầu tư thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế trong các trường hợp sau đây:

- Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài;

- Việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật Đầu tư  nắm giữ từ 51% vốn điều lệ          trở lên của tổ chức kinh tế.

 

- Điều 24, 25, 26 Luật Đầu tư 2014

- Điều 46, Nghị định 118/2015

3.Đầu tư theo hình thức hợp đồng PPP

Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án ký kết hợp đồng PPP với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện dự án đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp, mở rộng, quản lý và vận hành công trình kết cấu hạ tầng hoặc cung cấp dịch vụ công

- Điều 27, Luật Đầu tư 2014

-

4.Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC

Hợp đồng hợp tác kinh doanh (sau đây gọi là hợp đồng BCC) là hợp đồng được ký giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm mà không thành lập tổ chức kinh tế.

 Hợp đồng BCC được ký kết giữa nhà đầu tư trong nước với nhà đầu tư nước ngoài hoặc giữa các nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 37 của Luật Đầu tư 2014.

- Khoản 9, điều 3; điều 28, Luật Đầu tư 2014