Trang chủ/Tư vấn đầu tư

NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI GÓP VỐN VÀO CÔNG TY VIỆT NAM

Căn cứ các quy định của Luật Đầu tư 2014, Luật Doanh nghiệp 2014  và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư 2014, Luật Doanh nghiệp 2014 , quy định về việc nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào công ty Việt Nam (Công ty Việt Nam được hiểu là công ty được thành lập tại Việt Nam bao gồm: Công ty 100% vốn chủ sở hữu là người Việt Nam và Công ty có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam) được quy định và thực hiện như sau:

Đối với trường hợp Nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư thành lập dự án, đồng thời thanh lập tổ chức kinh tế (công ty) tại Việt Nam, thì hồ sơ pháp lý mà Nhà đầu tư cần chuẩn bị như sau: